Aj komunikovať sa treba učiť

…a je fajn začať s tým už na prvom stupni základnej školy. Podľa rakúskeho psychológa Paula Watzlawicka[1] zohráva komunikácia zásadnú rolu v našom živote a fungovaní spoločnosti. Nedá sa jednoducho nekomunikovať, lebo všetko naše správanie je istou formou komunikácie. Aj keď nič nehovoríme, niečo svojmu okoliu komunikujeme (v tomto prípade neverbálne). Nie je totiž dôležitý len obsah našich oznámení, ale aj spôsob, cesta, ktorú sme si pre komunikáciu vybrali. Denne sa rozhodujeme: Zavolám jej? Alebo to radšej vyriešim mailom či sms-kou? Keď sa budem mračiť, pochopí, že mi to vadí? Náš komunikačný štýl (čiže to, ako komunikujeme) vychádza do značnej miery z našich skúseností. Tie sa ale môžu od ostatných líšiť. Nemôžeme mať teda istotu, že aj keď rozprávame rovnakým jazykom, budeme si vždy rozumieť. Komunikovať sa treba jednoducho naučiť. Lebo ono to zasa až také jednoduché nie je. Hlavným cieľom bloku Aj komunikovať sa treba učiť je rozvíjať komunikačné zručnosti detí navštevujúcich primárny stupeň vzdelávania. Jednotlivé aktivity sa zameriavajú na rozvíjanie verbálnej i neverbálnej komunikácie, podporu čitateľskej gramotnosti, vedenie rozhovorov a formulovanie otázok ale i na komunikáciu prostredníctvom mobilných telefónov, a s tým spojenými rizikami.

Blok v číslach: 6 aktivít v rozsahu 275 minút (cca 6 vyučovacích hodín) s 29 stranami pracovných listov a niekoľkými tipmi na rozšírenie či modifikáciu ponúkaných aktivít. Aktivity z tohto zážitkového bloku možno použiť v rámci prierezových tém Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova a Ochrana života a zdravia, na hodinách jazykov (slovenského i cudzích jazykov), pracovného vyučovania, prírodovedy, vlastivedy, etickej výchovy v primárnom stupni vzdelávania.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Tipy a nápady.

[1] Watzlawick, P., Helmick Beavin, J., Jackson, D. D. (1967). Pragmatics of Human Communication. A Study of Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes. New York: w. W. Norton & Company. Inc.

Pridaj komentár