Ako učiť o duševnom zdraví?

5x inak…

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala duševné zdravie ako stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti. Ale ako tento stav dosiahnuť? Môžeme sa to jednoducho „naučiť“? Jednoducho asi nie. Ale školy nepochybne môžu k duševnému zdraviu detí a dospievajúcich prispieť. Tým, že zaradia túto tému do vzdelávania, tým, že poskytnú podporu tým, ktorí už ťažkosti v oblasti duševného zdravia majú, ale najmä tým, že budú eliminovať rizikové faktory v školskom prostredí…

Duševné zdravie detí a mládeže je mnohými organizáciami na celom svete považované za globálnu výzvu pre verejné zdravotníctvo a vzdelávacie systémy. Deti a dospievajúci sú zraniteľnou skupinou, často však nemajú primeraný prístup k vhodnej prevencii a intervencii: „50 % problémov duševného zdravia sa zistí do veku 14 rokov a 75 % do veku 24 rokov. 10 % detí a mladých ľudí (vo veku 5 – 16 rokov) má klinicky diagnostikovaný duševný problém, avšak 70 % detí a dospievajúcich, ktorí majú problémy s duševným zdravím, nemalo v dostatočne skorom veku vhodnú intervenciu.“ (https://www.mentalhealth.org.uk/statistics/mental-health-statistics-children-and-young-people)

Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa téma duševného zdravia a duševnej pohody stáva v mnohých krajinách sveta súčasťou vzdelávania a učebných osnov. Niekde je zaradená do iných predmetov, napr. do psychológie, výchovy k zdraviu, či predmetov zameraných na osobnostný a sociálny rozvoj. Sú však aj krajiny, kde nájdete v školskom kurikulu samostatný predmet zameraný na well-being a duševné zdravie. Čo sa v takom predmete môže učiť? Okrem priblíženia tém stresu či konkrétnych duševných porúch a ochorení sa rozvíja tzv. pozitívne duševné zdravie (t. j. zdravý sebaobraz, sebavedomie, zdravý životný štýl či techniky zvládania záťaže) a gramotnosť v oblasti duševného zdravia. Tá zahŕňa okrem už uvedeného aj techniky a stratégie vyhľadávania pomoci (angl. help-seeking efficacy), všímavosti k druhým a poskytovanie sociálnej opory.

V našom novembrovom e-booku sme sa zamerali práve na zahraničné skúsenosti a pripravili sme päť aktivít z oblasti vzdelávania a výchovy k duševnému zdraviu z piatich rôznych krajín, kde sú tieto témy v nejakej podobe zaradené do vzdelávania. Okrem aktivít s materiálmi k nim v e-booku nájdete aj odkazy na ďalšie zdroje, ktoré by sa pri učení o duševnom zdraví mohli hodiť.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Prevencia.

Pridaj komentár