Ja ako mesto, my ako krajina

Kam smerujeme ako jednotlivci aj ako spoločnosť? A aké hodnoty a postoje nás vedú?

Téma budúcnosti našej planéty či politických systémov v rôznych krajinách je viac ako aktuálna. S deťmi treba diskutovať o budúcnosti sveta, v ktorom budú žiť. Súčasne je však dôležité využívať pri tom najmä princípy pozitívnej psychológie, formovania postojov a hodnôt na základe pozitívnych zážitkov a nie len prostredníctvom negatívnych príkladov a pomenúvania hrozieb. Cieľom nášho nového zážitkového bloku je rozvíjať sebapoznanie žiakov a žiačok, poznávanie iných a spoluprácu. Súčasne sa zameriavame na spoznávanie hodnôt, postojov, stereotypov a predsudkov v kontexte vnímania sveta okolo nás, v kontexte lokálnom aj globálnom, problematiku tolerancie, ľudských práv a ekologickej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti. Zážitkový blok používa metaforu mesta a krajiny na vyjadrenie symbolov seba a „tých druhých“ v zmysle hodnotovej a postojovej orientácie k svojmu prírodnému a sociálnemu okoliu. Takto prepájame témy osobnostného rozvoja a sebapoznania s témami občianskej participácie, sociálnej a environmentálnej zodpovednosti a rozhodovania. V bloku pracujeme s pojmami geografie (typ krajiny, podnebie a pod.) a s pojmami občianskej náuky (erb mesta, štátne symboly, ústava a pod.).

Blok obsahuje 6 aktivít, ktoré prepája téma mesta resp. krajiny z rôznych perspektív. Celý blok je možné realizovať za 4 vyučovacie hodiny, alebo možno aktivity rozdeliť na 4 samostatné hodiny. Primárne je vhodný najmä na hodiny občianskej výchovy, príp. geografie, možno ho však využiť aj v rámci etickej výchovy, medzipredmetového tematického vyučovania, sociálno-psychologického tréningu alebo preventívnych programov.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Pridaj komentár