QR kódy možno poznáte z obalov výrobkov alebo z faktúr. Že vlastne neviete, čo to je, a čo s tým v škole? 

Skratka QR znamená „quick response“ alebo rýchla odpoveď. Je to vlastne modernejšia verzia čiarového kódu, ktorú možno prečítať pomocou aplikácií v smartphonoch, tabletoch alebo notebookoch. Tieto čiernobiele štvorčeky v sebe môžu ukrývať  až 4000 znakov, môžete do nich „zakódovať“ telefónne čísla, geografické súradnice, e-mailové adresy, krátke texty alebo linky na články, obrázky či videá na internete.
QR kódy si z vašich informácií a linkov môžete vytvoriť jednoducho pomocou voľne dostupných generátorov QR kódov na internete (napr. www.qr-code-generator.com) alebo v aplikácii vo svojom zariadení. Aby ste mohli QR kód načítať, potrebujete tablet, mobil alebo laptop s kamerou a aplikáciou na čítanie QR kódov (tzv. QR scanner alebo QR reader). Tieto aplikácie sú tiež voľne dostupné pre mobilné zariadenia s operačným systémom iOS aj Android. Na to, aby ste mohli QR kódy naplno v škole využiť, potrebujete, aby žiaci mali vlastné alebo školské mobilné zariadenia s čítačkou QR kódov a ideálne aj s pripojením na internet (QR kódy, ktoré obsahujú jednoduché textové informácie, nie prepojenia na internetové stránky, možno použiť aj bez internetového pripojenia).

Tu je niekoľko tipov, čo môžete s QR kódmi skúsiť v škole:

  1. zdieľajte učebné materiály: šetrite čas a papier, na začiatku hodiny jednoducho premietnite alebo nalepte na tabuľu QR kód s linkom na vaše učebné materiály na stránke školy alebo v cloudovom úložisku. Žiaci si ich stiahnu do svojich zariadení a môžete pracovať.
  2. spojte digitálne s analógovým: máte v škole zakázané používanie mobilov? Nemáte kvalitnú wifi? Nevadí. Na doplnenie poznámok z predmetu rozdajte deťom vytlačené QR kódy, ktoré si nalepia do zošitov k ručne písaným poznámkam a doma načítajú. QR kódy môžu skrývať linky na doplňujúce texty, videá k téme alebo link na vašu prezentáciu na školskej stránke.
  3. propagujte školské aktivity: skúste namiesto tradičných plagátikov a školského rozhlasu interaktívnu propagáciu. Rozvešajte po škole QR kódy, ktoré si môžu žiaci, učitelia aj rodičia načítať a priamo vo svojom mobile či tablete si môžu spustiť napr. propagačné video školskej televízie k vianočnej akadémii alebo stiahnuť najnovšie číslo školského časopisu.
  4. testujte: vytvorte si cvičný test v troch formách v online prostredí, vytlačte QR kódy a náhodne rozdajte. Každý žiak si načíta svoju „skupinu“ testu a pracujte samostatne vo svojom zariadení (aplikácia Forms v Office 365 dokonca ponúka automatickú možnosť uložiť link na vytvorený kvíz alebo dotazník ako QR kód).
  5. získajte spätnú väzbu: chcete vedieť, ako sa vašim žiakom páčila aktivita alebo hodina? Nechajte ich pri odchode z triedy načítať QR kód s linkom na jednoduchý hlasovací dotazník.
  6. rozdeľte triedu do skupín alebo dvojíc: ukryjte do QR kódov napr. autorov a názvy literárnych diel, antonymá, nepravidelné slovesá, štáty a ich hlavné mestá, chemické prvky a ich značky a pod., rozdajte QR kódy, každý žiak si načíta svoj kód a následne si musí nájsť podľa získanej informácie svoju dvojicu alebo skupinu.
  7. hľadajte poklad: zopakujte si učivo netradične. Trieda sa rozdelí na skupiny, v každej skupine majú jedno zariadenie s čítačkou QR kódov. Úlohou každej skupiny je nájsť v triede alebo na poschodí školskej budovy ukrytých niekoľko QR kódov, pod každým je skrytá kvízová otázka. Po načítaní QR kódu skupina odpovie na otázku, zapamätá si alebo si zapíše správnu odpoveď. Odpovede sú indíciami k „nájdeniu pokladu“, t.j. po nájdení všetkých kódov a odpovedí musia skupiny prísť na to, čo uvedené odpovede spája.
  8. podporujte čítanie: nalepte v školskej knižnici do kníh QR kódy s krátkymi hodnoteniami kníh od učiteľov alebo žiakov. Deti si môžu pri vyberaní kníh načítať QR kódy a rozhodnúť sa na základe odporúčaní spolužiakov, ktorí knihu čítali.

V členskej zóne nájdete e-book so 7 aktivitami s QR kódmi, ktoré môžete použiť na zariadeniach bez pripojenia k internetu. Cvičenia možno použiť tematicky na hodinách matematiky, slovenského alebo anglického jazyka na precvičenie učiva, alebo na hodinách informatiky príp. mediálnej výchovy, kde sa žiaci oboznámia s technológiou QR kódu a následne môžu navrhnúť ďalšie možnosti jeho využitia v rôznych oblastiach. Okrem toho, že si deti precvičia hravou formou učivo, učia sa spolupracovať, používať informácie v nových súvislostiach a tiež používať digitálne technológie zmysluplným spôsobom pre podporu vlastného učenia.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Metódy a aktivity.

Pridaj komentár