Klobúk dotvára našu osobnosť. A môže sa stať súčasťou nášho „ja“ rovnako ako spôsob nášho uvažovania…
Aktivity v tomto e-booku sú inšpirované konceptom laterálneho myslenia a tzv. mysliacich klobúkov kognitívneho psychológa Eduarda de Bono. De Bono použil symbol farebných klobúkov na označenie šiestich rôznych spôsobov myslenia, ktoré sa prejavujú pri riešení rôznych problémových úloh v práci, v škole aj v každodennom živote. V bežnom živote možno každý z nás viac inklinuje k niektorému z uvedených typov myslenia, ale často používame viaceré z nich. Autor konceptu predpokladá, že používanie všetkých spôsobov nazerania na problém prispieva k rozvoju divergentného, tvorivého, alebo, ako ho nazýva de Bono, laterálneho myslenia. Výhodou tohto postupu je zameranie na jeden aspekt riešenia a súčasne rozvíjanie schopnosti vidieť problém z rôznych uhlov, takýto postup prispieva k odstraňovaniu bariér tvorivosti a stereotypov
v myslení. Koncept šiestich klobúkov myslenia má široké uplatnenie v tréningoch riadenia a práce tímov. V školskom prostredí umožňuje rozvíjať tvorivosť a spoluprácu v skupinách, ale tiež získať nový pohľad na niektoré vyučovacie témy a rozvíjať kritické myslenie.

Blok v číslach: 8 aktivít v rozsahu až 285 minút so 43 stranami pracovných listov a fotografií. Aktivity z tohto e-booku možno použiť v rámci prierezových tém Osobnostný a sociálny rozvoj a Multikultúrna výchova, na hodinách slovenského jazyka, občianskej náuky, psychológie, eticke výchovy, dejepisu, v rámci programov voľby povolania alebo medzipredmetovo v aktivitách zameraných na rozvoj tvorivosti a kritického myslenia.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Metódy a aktivity.

 


Pridaj komentár