Ľahšie je predchádzať ako riešiť ALEBO niečo málo o prevencii

Prevenciu môžeme chápať ako systém opatrení a postupov, ktorých cieľom je predchádzať a znižovať výskyt rizikového správania. Podľa charakteru a typu prevencie je teda hlavným zámerom preventívnych aktivít predchádzať škodám, ktoré spôsobuje rizikové správanie. Tento zámer v sebe skrýva viacero rovín. Na prvej úrovni sa snažíme zabrániť vzniku problému, na druhej ide o čo najrýchlejšiu detekciu vzniknutého problému a zmiernenie možných škôd a na tretej úrovni sa pokúšame o zamedzenie opakovania rizika. Ide o súbor intervencií, ktoré majú multidisciplinárny charakter, a v rámci ktorých sa stretávajú perspektívy rôznych odborov – pedagogiky, psychológie, sociológie, medicíny a pod. V minulosti sa pri prevencii používal najmä model založený na zastrašovaní, obmedzovaní a represiách. V školách boli premietané filmy o fatálnych dôsledkoch fajčenia či užívania drog. V 90. rokoch dvadsiateho storočia sa však zmenila perspektíva nazerania na prevenciu a do popredia sa dostal prístup, ktorý umožňuje podporu zdravia a zvyšovanie životných zručností. V rámci neho rozvíjame tiež rezilienciu, schopnosť využívať aktuálne dostupné vnútorné a vonkajšie zdroje pri riešení úloh a situácií, pričom sa akcent kladie na sebapoznanie, sociálne kompetencie, zvládanie stresu či riešenie problémov. Naozaj sa teda ukazuje, že je ľahšie a efektívnejšie predchádzať ako následne riešiť

E-book sa skladá z troch častí a má rozsah 25 strán. V prvej, teoretickej, je stručne priblížená prevencia v základných pojmoch, druhoch a aktuálnych trendoch s odkazmi na niektoré existujúce e-booky, ktoré sú dostupné v rámci webovej platformy Učenie nás baví. V druhej časti možno nájsť tému prevencie rozpracovanú v podobe otázok a odpovedí spolu s odporúčaniami pre prípravu preventívnych aktivít, programov a projektov. Tretiu časť tvoria príklady konkrétnych aktivít naviazaných na štyri z desiatich životných zručností – interpersonálne vzťahy, empatiu, rozhodovanie a zvládanie emócií.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Prevencia.

Pridaj komentár