Máš už svojho avatara?

…alebo dve vyučovacie hodiny na štyri rôzne spôsoby.

Sociálne poznávanie patrí k témam sociálnej psychológie. Zahŕňa sociálne vnímanie a hodnotenie druhých aj samého seba prostredníctvom sociálnej interakcie. Na základe vonkajších prejavov správania druhého človeka odhadujeme jeho vnútorné psychické charakteristiky a prežívanie, aby sme mohli lepšie reagovať vo vzájomných vzťahoch. Každý človek je bohatým zdrojom informácií, ktoré vysiela do svojho sociálneho okolia,  ostatní tieto informácie neraz spracúvajú výberovo, nevnímajú všetky, príp. ich interpretujú nesprávne. Pri sociálnom vnímaní sa dopúšťame mnohých chýb a skreslení, ktoré majú vplyv na naše rozhodovanie a vzťahy s ostatnými.

Túto tému sme sa rozhodli priblížiť pomocou symbolických obrázkov postáv, tzv. avatarov. Slovo avatar (alebo lepšie avatára) pochádza z hindštiny a označuje pôvodne reinkarnáciu, manifestáciu božstva vo fyzickom tele. V súčasnom jazyku pojem avatar označuje symbolický obrázok, ktorý reprezentuje konkrétnu osobu v počítačových hrách, internetových fórach či na sociálnych sieťach. Svojho avatara si môžete vytvoriť v rôznych aplikáciách. My sme po nich siahli, pretože sú generácii dospievajúcich blízkou formou komunikácie a súčasne symbolizujú zmeny v sociálnom vnímaní v online priestore. Ak avatarom vo svojom profile nahradíme fotografiu, chránime svoje osobné údaje a súčasne ponúkame akýsi zjednodušený obraz seba. Záver aktivít preto ponúka priestor na diskusiu o prezentovaní seba a vnímaní iných v online priestore.

E-book obsahuje dve aktivity, každá je vhodná približne na jednu vyučovaciu hodinu. Aktivity sú založené na podobnom princípe, no sú od seba obsahovo nezávislé, v jednej triede možno použiť obe alebo len jednu z nich. Postup realizácie aktivít je popísaný pre štyri rôzne možnosti realizácie: tradične prezenčne, prezenčne v tabletovej triede, dištančne pomocou videokonferenčnej platformy napr. MS Teams, Zoom alebo Google Meet a hybridne (časť triedy je prezenčne v triede a časť sa pripája videokonferenčnej platformy). Týmto možnostiam realizácie sú prispôsobené aj pomôcky.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Tipy a nápady.

Pridaj komentár