Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu v prostredí školy 2.0

Je to takmer presne šesť rokov od vydania tlačenej učebnice Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu v prostredí školy. Učebnica vznikla z potrieb praxe, ktoré sme v tíme na Katedre psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v tom období výskumne sledovali. Od jej vydania absolvovalo predmet s rovnakým názvom 161 študentov a študentiek dvoch študijných programov, ktorým učebnica slúžila ako študijný materiál nielen pre úspešné absolvovanie predmetu, ale i ako učebnica pripravujúca na štátne skúšky.

Za šesť rokov sa však toho udialo tak veľa, že sa nové vydanie ukázalo ako nevyhnutné. Súčasnú tvár učebnice poznačili najmä zmeny v oblasti vzdelávania. Väčší tlak na rešpektovanie rôznorodých vzdelávacích potrieb každého jednotlivca bez výnimky v zmysle inkluzívneho prístupu vedie v prípade tréningov k zvýšeniu náročnosti ich prípravy i samotnej realizácie. Presun z prezenčnej formy vzdelávania do online prostredia v dôsledku pandémie COVID-19 nastolil mnohé otázky práve v predmete, akým je sociálno-psychologický tréning. Ten si vyžaduje omnoho viac ako iba „výklad informácií“. Požiadavka interaktivity, dôvery, vzájomného zdieľania a prežívania seba ako súčasti skupiny, ktorú pri sebe človek fyzicky „necíti“, kládli nemalé nároky na jeho prípravu. Skúsenosti a odporúčania získané v tréningoch v čase presunu do online prostredia zachytáva jedna z podkapitol.

Učebnica predstavuje odrazový mostík a podporu v tréningových začiatkoch pre všetkých, ktorých tento spôsob vzdelávania očaril a stal sa ich každodennou súčasťou.

Učebnica v číslach:

  • 213 strán
  • 13 kapitol a 37 podkapitol
  • 30 obrázkov, 45 tabuliek a 4 prílohy

Obsah:

Úvod k prvému tlačenému vydaniu v roku 2015 
Úvod k prvému elektronickému vydaniu
1 História sociálno-psychologického tréningu a vymedzenie základných pojmov
  1.1  Ako to celé začalo          
  1.2  Tréning alebo výcvik      
  1.3  Zameranie a ciele sociálno-psychologického tréningu     
  1.4  Potenciál a limity sociálno-psychologického tréningu      
  1.5  Rozvoj sociálnych kompetencií a tréningový spôsob práce (nielen) v školskom prostredí
2 Sociálno-psychologický tréning ako vyučovací predmet            
   2.1 Základné informácie o vyučovacom predmete           
   2.2 Obsah predmetu sociálno-psychologický tréning       
   2.3 Osobitosti sociálno-psychologického tréningu ako vyučovacieho predmetu       
3 Práca so skupinou a skupinová dynamika         
4 Študenti a študentky alebo koho vlastne trénujeme?   
5 Keď je tréningová skupina inkluzívna  
   5.1  Inkluzívna tréningová skupina   
   5.2  Odporúčania pre tréningový spôsob práce v inkluzívnych skupinách 
        5.2.1     Všeobecné odporúčania
        5.2.2     Sluchové postihnutie – odporúčania       
        5.2.3     Zrakové postihnutie – odporúčania         
        5.2.4     Telesné postihnutie – odporúčania         
        5.2.5     Mentálne postihnutie – odporúčania      
        5.2.6     Narušená komunikačná schopnosť – odporúčania            
6 Učitelia a učiteľky alebo kto vedie tréning?      
   6.1  Príprava učiteľov a učiteliek sociálno-psychologického tréningu 
   6.2  Kompetencie učiteľa a učiteľky tréningu
   6.3  Typy, typológie a rôzne spôsoby vedenia tréningov       
   6.4  Aký by (ne)mal byť ten, kto trénuje        
7 Zážitkové učenie = učenie zážitkom     
   7.1  Modely a teórie učenia 
   7.2  Metódy a techniky sociálno-psychologického tréningu   
   7.3  Hra a pravidlá jej používania      
   7.4  Konkrétne príklady hier využiteľných v tréningu 
8 Fázy prípravy a plánovania = cestovný poriadok tréningu          
   8.1   Voľba témy a cieľov tréningu     
   8.2   Časový harmonogram  
   8.3   Tvorba základného scenára       
   8.4   Výber a tvorba metódy, hier, aktivít    
   8.5   Finalizácia scenára        
   8.6   Zmeny v scenári realizácie tréningu        
9 Tréningové pomôcky alebo čo všetko treba na tréning?   
   9.1   Množstvo pomôcok a ťažkosti spojené s ich prípravou   
   9.2   Doplnkové materiály     
10 Priestor, v ktorom sa tréning odohráva   
   10.1  Tréning v prostredí školy            
   10.2  Tréning v prostredí mimo školy 
   10.3  Tréning v online priestore    
11 Pravidlá a náročné tréningové situácie           
   11.1   Predchádzanie náročným situáciám v tréningu – práca s pravidlami      
   11.2   Metódy použiteľné pri vytváraní pravidiel           
   11.3   Konkrétne situácie a spôsoby ich riešenia            
12 Záver tréningu a jeho hodnotenie     
13 Etické aspekty sociálno-psychologického tréningu     
Záver   

Túto elektronickú publikáciu si môžete zakúpiť bez registrácie v našom e-shope.

Pridaj komentár