Každodenne prichádzame do kontaktu s inými ľuďmi. Pracujeme a spolupracujeme, hľadáme riešenia vzniknutých ťažkostí, zdieľame naše zážitky, myšlienky, spomienky…Niektorých ľudí máme radi, iných ešte radšej, ďalších zasa vyslovene neznášame. O niektorých dlho premýšľame, nad inými si naopak hlavu vôbec nelámeme. No to, aké dojmy v nás ľudia okolo nás zanechajú, v značnej miere ovplyvňuje naše správanie a prežívanie. Svoju rolu v tomto procese zohráva mnoho faktorov. Ich spoznaním možno odhaliť niektoré z mechanizmov a chýb, ktoré robíme. Aj vďaka týmto odhaleniam narastá citlivosť vedúca k eliminovaniu často stereotypného posudzovania ľudí okolo nás. A samozrejme, dôležité je nielen vedieť, ako vidím ja iných, ale i to, ako oni vidia mňa. Hlavným cieľom zážitkového bloku „Poznávanie iných“ je porozumieť mechanizmom využívaným pri posudzovaní iných a reflexia možných chýb vyskytujúcich sa najmä pri prvom kontakte. Aktivity bloku vedú tiež k rozvíjaniu sebapoznania, narušeniu stereotypnosti v myslení či rozvoju tolerancie a citlivosti voči inakosti.

Blok v číslach: 7 aktivít v rozsahu 415 minút (viac ako 9 vyučovacích hodín) s 37 stranami pracovných listov. Aktivity z tohto zážitkového bloku môžete použiť v rámci prierezových tém Osobnostný a sociálny rozvoj a Multikultúrna výchova či na vyučovaní sociálno-psychologického tréningu, psychológie, občianskej náuky, etickej výchovy či slovenského jazyka.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Pridaj komentár