Psychológia ako súčasť občianskej náuky

Vyskúšajte trochu iné zadania pre psychologické témy v občianskej náuke…

Kedy by sa deti mali začať učiť matematiku, oboznamovať sa s dejinami alebo fungovaním ľudského organizmu či  pracovať s digitálnymi technológiami, nie je také diskutabilné ako otázka, kedy je ten správny čas na psychológiu. Predmet Občianska náuka na to odpovedá jasne – v učebnici pre 7. ročník základnej školy je jeho súčasťou, okrem základov ekonomiky, práva a iných tém i psychológia. Učitelia a učiteľky sú teda nútení hľadať cesty, ako oboznamovať žiakov a žiačky so základmi psychologickej vedy a čo ich o psychológii vlastne naučiť. V mnohých aspektoch sa totiž líšia od stredoškolákov, ktorí sa na niektorých typoch škôl so psychológiou stretávajú ako so samostatným vyučovacím predmetom. Líšia sa nielen v záujmoch, či motivácii k učeniu, ale i v spôsoboch myslenia a prežívania. Dokument „Psychológia v občianskej náuke“ umožňuje žiakom a žiačkam pochopiť často príliš abstraktné psychologické pojmy pomocou jednoduchých cvičení. Na chvíľu sa stanú výskumníkmi a výskumníčkami a odhaľujú, ako funguje naše správanie a prežívanie, vnímanie a pociťovanie, pamäť, učenie ale i ako sa vytvárajú vzťahy v školskej triede, pravidlá v škole či ako sa napriek príslušnosti k jednej rodine možno líšiť. Pri riešení jednotlivých zadaní potrebujú jednu či viacero pokusných osôb a využívajú niektorú psychologickú výskumnú metódu (pozorovanie, rozhovor, experiment, analýzu dokumentu, sociometriu, anamnézu, dotazník). Doplňujúce otázky v jednotlivých zadaniach ich tiež vedú k reflektovaniu získaných údajov, porovnávaniu so zisteniami  ostatných a vyvodzovaniu záverov prepojiteľných s fungovaním v bežnom i školskom živote.

E-book v číslach: 7 zadaní využiteľných ako domáce úlohy, projekty či krátke výskumné štúdie v rámci skupinovej či individuálnej práce priamo na vyučovaní v rozsahu 26 strán. Zadania možno použiť aj v rámci Osobnostného a sociálneho rozvoja a Tvorby projektu a prezentačných zručností a pri vyučovaní občianskej náuky, biológie, fyziky, slovenského jazyka, matematiky či etickej výchovy.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Pridaj komentár