Uspokojenie resp. neuspokojenie základných, ale aj psychologických potrieb je hnacím motorom nášho správania. Študenti a študentky získajú príležitosť na základe krátkych cvičení odvodiť a posúdiť Maslowovu pyramídu potrieb, ktorá patrí k najznámejším modelom motivácie v psychológii. Cieľom zážitkového bloku Päť elementov motivácie je porozumieť a kriticky zhodnotiť koncept hierarchie potrieb aj s ohľadom na rodové a kultúrne rozdiely.

Blok v číslach: 6 aktivít v rozsahu 90  (2 vyučovacie hodiny) s 3 stranami pracovných listov. Aktivity z tohto zážitkového bloku môžete použiť na hodinách psychológie, občianskej náuky, sociálno-psychologického tréningu, biológie a etickej výchovy, ale aj v rámci realizácie prierezových tém Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Pridaj komentár