Pri tvorbe seminárov a učebných materiálov čerpáme z viac ako 15-ročných pedagogických a psychologických skúseností, z výsledkov vlastných psychologických výskumov, aj z aktívnej medzinárodnej spolupráce. Všetky semináre je možné realizovať priamo u Vás v škole alebo na diaľku formou webinára.

Vzdelávania momentálne s ohľadom na pandemickú situáciu neposkytujeme.

AKO SI UŽIŤ UČENIE
o zážitkovom učení

Seminár o metódach zážitkového vyučovania, ktoré môžete použiť v rámci prierezových tém, preventívnych programov a samozrejme bežných vyučovacích hodín etickej výchovy, občianskej náuky, dejepisu, biológie, slovenského či cudzieho jazyka alebo psychológie. Dozviete sa viac o psychologických súvislostiach zážitkového učenia, vyskúšate si množstvo aktivít pre rôzne predmety a prierezové témy a dostanete materiály na realizáciu viac ako 150 vyučovacích hodín (na CD alebo USB), ktoré môžete hneď použiť vo Vašej triede.
Seminár zrealizujeme aj pre učiteľské kolektívy, prídeme priamo k Vám do školy. Ak máte záujem o bližšie informácie, napíšte nám.
Rozsah: 8 vyučovacích hodín
Prihlasovanie: info@ucenienasbavi.sk

POHODOVÁ TRIEDA
o správaní detí a ako si s ním poradiť

Seminár je zameraný na spoznávanie, pochopenie a riešenie nevhodného správania detí v škole. Budeme hovoriť o tom, ako deťom v škole nastaviť hranice a pravidlá, ako porozumieť jednotlivým prejavom správania i o role učiteľa a učiteľky v takýchto situáciách. Zistíte, aká je vaša tolerancia k rôznym prejavom správania, aký je váš dominantný štýl riešenia náročných situácií v škole a rozšírite si paletu možných reakcií na najčastejšie sa vyskytujúce prejavy nevhodného správania detí vo Vašej škole. Nebudú chýbať ani aktivity a tipy na rozvoj súdržnosti a spolupráce vo Vašej triede.
Seminár zrealizujeme aj pre učiteľské kolektívy, prídeme priamo k Vám do školy. Ak máte záujem o bližšie informácie, napíšte nám.
Rozsah: 4 alebo 8 vyučovacích hodín
Prihlasovanie: info@ucenienasbavi.sk

OBRÁZKOVÝ TEST ŠKOLSKÝCH SITUÁCIÍ – zaškoľovací kurz

Zvládanie náročných školských situácií a riešenie nevhodného správania v triede patrí k najväčším výzvam učiteľskej profesie. Obrázkový test školských situácií je verbálno-tematickou semi-projektívnou metódou, ktorej cieľom je zisťovať reakcie učiteľov/učiteliek, študentov/študentiek učiteľstva a žiakov/žiačok na náročné situácie v školskom prostredí. Princíp testu spočíva v tom, že sa participant/participantka identifikuje s aktérmi zobrazenej situácie a premieta svoje prežívanie situácie do reakcie učiteľa/učiteľky. Test pozostáva z piatich situácií. Respondent/respondentka dopĺňa verbálnu reakciu učiteľa/učiteľky a súčasne na analógovej škále vizualizovanej v podobe teplomera bez stupnice označí, do akej miery vníma situáciu ako náročnú.

Test možno využiť v rámci:

  • pregraduálnej prípravy a adaptačného vzdelávania budúcich a začínajúcich učiteľov a učiteliek,
  • učiteľského vzdelávania so sebapoznávacím zameraním,
  • mentoringu a pedagogicko-psychologického poradenstva učiteľom a učiteľkám,
  • overovania vplyvu tréningov zameraných na riešenie školských situácií,
  • mapovanie učiteľských riešení nevhodného správania očami detí.

Dvojhodinový zaškolovací kurz (120 minút) zoznamuje s teoretickými východiskami vnímania a riešenia záťažových situácií v učiteľstve, predstavuje Obrázkový test školských situácií, postupy jeho administrácie, vyhodnocovania a interpretácie, ako i rôzne oblasti jeho využitia v školskej praxi.

Cieľová skupina: osoby vykonávajúce psychologickú, sociálno-pedagogickú, liečebno-pedagogickú alebo špeciálno-pedagogickú činnosť v školskom prostredí, ako i osoby podieľajúce sa na poskytovaní kariérového poradenstva, sociálneho poradenstva a prevencie vo výchove a vzdelávaní, osoby podieľajúce sa na učiteľskej príprave v rámci pregraduálneho vzdelávania

Cena: 20 eur (v cene kurzu je tlačená verzia príručky)
Prihlasovanie: info@ucenienasbavi.sk

RODIČIA V ŠKOLE
o komunikácii s rodičmi

Seminár pre učiteľov a školských psychológov o tom, aké úskalia môže mať komunikácia s rodičmi. Dozviete sa viac o výchovných a komunikačných štýloch rodičov, o tom, prečo občas komunikácia medzi rodičmi a učiteľmi viazne, a ako zvládnuť náročné situácie a konflikty s rodičmi. Ukážeme si, ako sa pripraviť na rodičovské združenia.  Budeme prakticky riešiť modelové situácie komunikácie s rôznymi typmi rodičov a nebude chýbať ani priestor pre spoločný rozbor Vašich skúseností.
Seminár zrealizujeme aj pre učiteľské kolektívy, prídeme priamo k Vám do školy. Ak máte záujem o bližšie informácie, napíšte nám.
Rozsah: 4 vyučovacie hodiny
Prihlasovanie: info@ucenienasbavi.sk

DETI A TECHNOLÓGIE
o výchove v digitálnom svete

Seminár pre rodičov a učiteľov o tom, ako naučiť deti používať technológie bezpečne. Dozviete sa viac o prevencii závislosti od digitálnych technológií, o dopade technológií na učenie, vzťahy a trávenie voľného času detí. Priblížime si niektoré techniky ako deťom doma a v škole nastaviť pravidlá používania technológií a nebude chýbať ani priestor pre spoločný rozbor Vašich skúseností.
Rozsah: 2 alebo 4 hodiny
Prihlasovanie: info@ucenienasbavi.sk

S TEENAGEROM POD JEDNOU STRECHOU
o dospievaní a dospievajúcich

Seminár pre rodičov a učiteľov o tom, ako vychádzať s dospievajúcimi v rodine a v škole. Dozviete sa viac o problematike dospievania, budeme diskutovať o tom, ako porozumieť dospievajúcim. Priblížime si niektoré efektívne techniky komunikácie s teenagermi a nebude chýbať ani priestor pre spoločný rozbor Vašich skúseností.
Rozsah: 2 hodiny
Prihlasovanie: info@ucenienasbavi.sk

PILIERE KOMUNIKÁCIE
o efektívnej komunikácii v škole

Seminár o tom, ako v škole komunikovať efektívnejšie. Budeme hovoriť o komunikácii so žiakmi, s rodičmi, aj v rámci učiteľského zboru, o bariérach komunikácie, o riešení konfliktov vznikajúcich pri komunikácii v škole. Zameriame sa na psychologické aspekty komunikačného procesu a komunikačných zručností. Súčasťou seminára je zmapovanie komunikácie vo Vašej škole. Dozviete sa, ako vnímajú silné a slabé stránky komunikácie účastníci a účastníčky seminára a spoločne sa zamyslíme nad tým, ako dať komunikácii vo Vašej škole nový rozmer. Nebudú chýbať ani aktivity na rozvoj komunikačných zručností, ktoré môžete použiť vo svojej triede.
Seminár je určený pre učiteľské kolektívy, prídeme priamo k Vám do školy. Ak máte záujem o bližšie informácie, napíšte nám.
Rozsah:  4 alebo 8 vyučovacích hodín
Prihlasovanie: info@ucenienasbavi.sk

KAŽDÉ DIEŤA JE INÉ
a potrebuje niečo iné

Seminár o tom, ako sa vyznať v rôznorodých vzdelávacích potrebách detí. Dozviete sa o tom, ako vnímať vývinové poruchy učenia, rôzne druhy postihnutia a ďalšie osobitostí detí v kontexte rôznych vzdelávacích predmetov, dynamiky školskej triedy, mimoškolských aktivít a komunikácie s rodičmi. Budete mať možnosť overiť si, aké sú Vaše postoje k rôznorodosti detí pomocou niekoľkých sebahodnotiacich nástrojov. A ukážeme si niektoré tipy a nápady pre prácu s rozmanitými triedami.
Seminár je určený aj pre učiteľské kolektívy, prídeme priamo k Vám do školy. Ak máte záujem o bližšie informácie, napíšte nám.
Rozsah:  4 alebo 8 vyučovacích hodín
Prihlasovanie: info@ucenienasbavi.sk

PRE VÁS NA MIERU
o tom, čo vás zaujíma

Máte tému, nad ktorou často premýšľate a hľadáte možnosti, ako sa dozvedieť viac? Je niečo, čo by ste potrebovali v škole vylepšiť a neviete nájsť spôsoby, ako to urobiť? Alebo len potrebujete reštartovať a získať novú inšpiráciu? Či len trochu zmeniť často individuálny charakter učiteľského povolania a „byť“ ako kolektív spolu?
Napíšte nám na info@ucenienasbavi.sk, pripravíme pre Vás zážitkový seminár z oblasti pedagogickej a školskej psychológie podľa potrieb Vašej školy.
Rozsah: 2 – 8 vyučovacích hodín

Pri tvorbe seminárov a učebných materiálov čerpáme z viac ako 15-ročných pedagogických a psychologických skúseností, z výsledkov vlastných psychologických výskumov, aj z aktívnej medzinárodnej spolupráce. Všetky semináre je možné realizovať priamo u Vás v škole.