Dá sa so superschopnosťami narodiť? Alebo sa superhrdinami stávame počas života…?

Daniel Hevier vo svojej básni v knihe Svet zachránia rozprávky (Trio Publishing, 2015) píše: „Na výpravu proti zlému netreba mať svaly, môžu na ňu vydať sa aj drobní, krehkí, malí. Na výpravu proti zlému nemusíš mať zbrane…“. E-book, ktorý prinášame, kladie otázky týkajúce sa superhrdinstva, pričom sa v ňom zameriavame najmä na druhú časť tohto pojmu. Treba sa ako superhrdina či superhrdinka narodiť alebo sa nimi možno v priebehu života stať? Potrebujeme mať pre hrdinstvo výnimočné schopnosti alebo je kľúčovým skôr niečo iné? Čo sa môžeme z príbehov o superhrdinoch, akými sú Batman, Spiderman či Wonder Woman naučiť a čím inšpirovať? Hlavným cieľom e-booku je pomocou konceptu superhrdinov a superhrdiniek a ich príbehov umožniť žiakom a žiačkam vidieť samých seba iným spôsobom a rozšíriť si obraz o vlastných schopnostiach. V rámci zážitkového bloku sa aktivity venujú odhaľovaniu kľúčových momentov v životných príbehoch a pomenovaniu vulnerabilných a rezilientných faktorov, téme rozhodovania, prosociálneho správania a hodnôt, postaveniu a úlohe človeka v spoločnosti ale tiež sebapoznávaniu, riešeniu konfliktov či neverbálnej komunikácii.

Blok v číslach: 5 aktivít v rozsahu 360 minút (cca 8 vyučovacích hodín) s 18 stranami pracovných listov a jednou aktivitou pre skupinovú prácu na doma. Aktivity z tohto zážitkového bloku možno použiť v rámci prierezových tém Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova a Tvorba projektu a prezentačné zručnosti ako v rámci vzdelávacích oblastí Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť a Jazyk a komunikácia.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Tipy a nápady.

Pridaj komentár