Pozitívna a spolupracujúca klíma v školskej triede je jedným z dôležitých predpokladov úspešného učenia a kladného vzťahu detí ku škole. V niektorých triedach takáto klíma môže vzniknúť aj spontánne, no často je potrebné deti prostredníctvom aktívneho, zážitkového učenia „učiť“, ako spolupracovať, zvyšovať súdržnosť skupiny, budovať priateľstvá a rešpektovať prirodzené odlišnosti medzi spolužiakmi a spolužiačkami. Cieľom zážitkového bloku Priateľstvo, sociálna opora a súdržnosť v školskej triede je uvedomiť si význam priateľstva a spolupráce, rozvíjať kooperáciu a kohéziu v školskej triede. Aktivity zaradené v tomto bloku môžu učiteľom a školským psychológom pomôcť spoznať jednotlivé triedy a ich sociálnu dynamiku.

Blok v číslach: 6 aktivít v rozsahu 180 minút (4 vyučovacie hodiny) s 20 stranami pracovných listov. Aktivity z tohto zážitkového bloku môžete použiť v rámci preventívnych programov zameraných na triedny teambuilding, ale aj na hodinách psychológie, občianskej náuky, sociálno-psychologického tréningu, etickej výchovy alebo slovenského jazyka.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Tipy a nápady.

Pridaj komentár