Záškoláctvo

Bolo by úžasné, keby všetky deti do školy chodili rady. A bolo by ešte úžasnejšie, keby všetky deti do školy aspoň chodili. Bohužiaľ sa to však u všetkých detí splniť nedá. Keď dieťa či dospievajúci školu prestane pravidelne navštevovať, hovoríme o záškoláctve. To môže mať viacero podôb. O niektorom nemajú rodičia ani tušenia. V iných prípadoch o ňom vedia či ho dokonca podporujú alebo dieťaťu absenciu v škole umožnia, lebo ich oklame. Sú ale aj takí študenti a študentky, ktorí školu odmietajú kvôli psychickým problémom alebo ju síce „navštívia“, no v priebehu dňa sa z nej na nejakú dobu vytratia. Navonok sa u všetkých typov záškoláctva prejavuje rovnaké správanie, vedú k nemu však rôzne príčiny – od nepriaznivej sociálnej atmosféry v triede, šikanovania, zlého prospechu, nezáujmu, tlaku spolužiakov a spolužiačok, rodinných podmienok až po nudu a odpor k škole. Zážitkový blok „Cesta do a zo školy – prevencia záškoláctva“ obsahuje aktivity zamerané na niektoré rizikové faktory týkajúce sa najmä školy či študentov a študentiek. Ukazuje sa totiž, že deti a dospievajúci sú menej naklonení vyhýbať sa škole, ak sa v nej cítia bezpečne, príjemne, ak majú dojem, že je o nich postarané a sú zapojení do produktívnych a užitočných aktivít.

Blok v číslach: 5 aktivít v rozsahu 360 minút (8 vyučovacích hodín) s 33 stranami pracovných listov. Aktivity z tohto zážitkového bloku majú preventívny charakter a sú teda vhodné na zaradenie do preventívnych činností v škole. V predkladanej forme či po úpravách sú ale využiteľné aj v rámci vyučovania psychológie, sociálno-psychologického tréningu či občianskej náuky.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Prevencia.

Pridaj komentár