Väčšinu nášho života trávime v rôznych sociálnych skupinách. Často si ani neuvedomujeme, aký na nás majú vplyv.  Ako sa naše správanie a prežívanie mení podľa toho, aké prijímame roly a v akých skupinách pôsobíme. Ako naša príslušnosť k jednej skupine mení postoje a správanie k iným skupinám a ich členom. Cieľom zážitkového bloku „Dvaja a viac sú skupina“ je porozumieť javom intraskupinového a interskupinového života a ich vplyvu na
osobnosť človeka.

Blok v číslach: 5 aktivít v rozsahu 120 minút (2 – 3 vyučovacie hodiny) s 5 stranami pracovných listov. Aktivity z tohto zážitkového bloku môžu slúžiť na základné nadobudnutie citlivosti v skupinovým javom (v rámci predmetu etická výchova alebo prierezových tém Osobnostný a sociálny rozvoj alebo Multikultúrna výchova) alebo ako úvod či záverečné zopakovanie tematického celku Sociálna psychológia vo výučbe predmetu občianska náuka alebo psychológia.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Pridaj komentár