Všeobecné podmienky a pravidlá členskej zóny a e-shopu


A. Úvodné ustanovenia

1) Uvedené Všeobecné podmienky a pravidlá pre registráciu, členstvo v členskej zóne a nakupovanie v e-shope na stránke www.ucenienasbavi.sk (ďalej len „všeobecné podmienky“) upravujú právne vzťahy medzi predplatiteľom/členom/kupujúcim na jednej strane a správcom stránky: spoločnosťou Diffway, s.r.o., IČO 51 321 521, so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 125759/B, na druhej strane (ďalej len „spoločnosť“).

2) Predplatiteľom/členom/kupujúcim sa pre účely uvedených všeobecných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje do členskej zóny a následne uhradí poplatok za prístup do členskej zóny alebo fyzická osoba, ktorá zrealizuje objednávku a nákup v e-shope.

3) Správca stránky sa zaväzuje umožniť prístup do členskej zóny riadne registrovanému predplatiteľovi/členovi.

4) Správca stránky môže odmietnuť prístup do členskej zóny registrovanému predplatiteľovi/členovi. V uvedenom prípade je správca stránky povinný informovať uvedeného predplatiteľa/člena o zamietnutí prístupu. V prípade úhrady poplatku za vstup do členskej zóny je správca stránky povinný vrátiť už zaplatený poplatok za prístup do členskej zóny v plnej sume.

5) Zmluvný vzťah vzniká po registrácii a úhrade poplatku za prístup do členskej zóny.

6) Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do konca kalendárneho roku (do 31.12.) odo dňa aktivácie prístupu do členskej zóny.

7) Zmluvný vzťah sa ukončuje automaticky k 31.12. daného kalendárneho roku. Predplatiteľ/člen má následne možnosť obnoviť si prístup do členskej zóny na ďalšie obdobie.

B. Poskytovanie služieb

1) Správca stránky aktivuje prístup predplatiteľovi/členovi najneskôr do 3 pracovných dní po riadnej registrácii a úhrade poplatku za prístup do členskej zóny.

2) Služba je poskytnutá zaslaním prístupových údajov do členskej zóny na e-mailovú adresu predplatiteľa/člena.

3) Pri nákupe v e-shope spoločnosti, vyplnení a odoslaní objednávky a po úhrade požadovanej sumy uvedenej v objednávke na príslušný bankový účet spoločnosti, obdrží kupujúci objednanú položku najneskôr do 2 dní odo dňa pripísania prostriedkov na bankový účet spoločnosti.

C. Cena za prístup do členskej zóny

1) Predplatiteľ/člen obdrží po riadnej registrácii e-mail s potvrdením registrácie a platobnými inštrukciami.

2) Úhrada predplatného sa realizuje formou bezhotovostného prevodu.

3) Prístup do členskej zóny je spoplatnený sumou 40 eur na jeden kalendárny rok (t.j. 4 eurá na každý mesiac školského roka). Predplatné končí vždy ku koncu daného kalendárneho roka, t.j. k 31.12.

D. Ustanovenie o ochrane osobných údajov

1) Získavanie a spracúvanie osobných údajov je vykonávané v súlade s platnou legislatívou (najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

2) Predplatiteľ/člen/kupujúci udeľuje správcovi stránky súhlas na spracovanie osobných údajov výlučne len v účtovnom systéme a administratívnom/cms systéme spoločnosti a výlučne len za účelom identifikácie predplatiteľa/člena a umožnenia/vytvorenia jeho prístupu do členskej zóny, alebo len na identifikáciu kupujúceho v e-shope spoločnosti a uskutočnenia nákupu požadovanej položky v e-shope spoločnosti.

3) Osobné údaje budú spracované len v uvedenom rozsahu:
– E-mailová adresa
– Telefónne číslo (len v prípade nákupu v e-shope)
– Krstné meno
– Priezvisko
– Adresa
– Mesto
– PSČ
– Zamestnávateľ

4) Predplatiteľ/člen/kupujúci má právo už udelený súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať, má právo na opravu alebo výmaz osobných údajov.

5) Osobné údaje budú spracované po dobu, ktorá je nevyhnutná na poskytovanie príslušných služieb a na obdobie vyplývajúce z platnej legislatívy (zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmu).

6) Zodpovednou osobou pre účely spracovania a ochrany osobných údajov je konateľ spoločnosti/správcu stránky.

E. Záverečné ustanovenia

1) Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20.1.2024.