Škola? V pohode…

alebo zopár aktivít na tému well-being v škole.

Škola je pre mnohé deti miestom, kde prežívajú záťaž, stres či nepríjemné emócie. Na druhú stranu môže byť aj miestom, kde sa s týmito náročnými momentami učia pracovať, spoznávať a rozvíjať svoje silné stránky, zdroje odolnosti a reziliencie, stratégie riešenia konfliktov a pod. Well-being alebo osobná či duševná pohoda je pojem, ktorým odborníci a odborníčky označujú ako dlhodobejší emočný stav, ktorý odráža našu spokojnosť so svojím životom, spája sa s pojmami ako kvalita života či šťastie, ale aj celkovým duševným a fyzickým zdravím a fungujúcimi medziľudskými vzťahmi (pozri napr. Bowers (ed.), 2016). Vo vzťahu ku škole a učeniu sa stále častejšie poukazuje na to, že deti, ktoré sú „v pohode“ sa lepšie učia. Tento predpoklad overujú výskumníci a výskumníčky v rôznych kontextoch. V štúdii PISA z roku 2018 sa ukázalo, že slovenskí žiaci síce dosahujú v matematike skóre mierne pod priemerom krajín OECD, ale ich prežívanie šťastia v škole sa od priemeru ostatných krajín výrazne vzďaľuje (PISA, 2018).

Náš februárový e-book obsahuje 6 aktivít, ktorých cieľom je upriamiť pozornosť žiakov a žiačok na význam prežívania pohody v škole, podporu zdravého životného štýlu a duševného zdravia. Teoretickým východiskom aktivít je koncept well-being podľa OECD (2017), ktorý zahŕňa oblasť psychickú, sociálnu, fyzickú, kognitívnu a materiálnu. Prostredníctvom aktivít vedieme deti k uvedomovaniu si rôznych oblastí našej pohody a spokojnosti aj k diskusii o tom, ako vieme sami ovplyvniť svoju pohodu a ako k nej prispievajú iní.

Aktivity možno použiť samostatne alebo v rámci jedného 4-hodinového bloku, na hodinách psychológie, etickej výchovy alebo občianskej náuky v rámci tém sebapoznania a duševného zdravia. Ďalej možno aktivity zaradiť do vyučovania sociálno-psychologického tréningu, preventívnych programov zameraných na zdravý životný štýl či v rámci aktivít školskej psychológie.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Prevencia.

Zdroje:

OECD (2018). PISA 2018 Results. https://www.oecd.org/pisa/publications/pisa-2018-results.htm

OECD (2017). What contributes to students’ well-being at school? https://www.oecd.org/pisa/Well-being-Infographics.pdf

Bowers, R. (2016) (Ed.). Psychological Well-Being: Cultural Influences, Measurement, Strategies and Health Implications. New York: Nova Publishers.

Pridaj komentár