Ako sa vyvíja skupina?

Fázy skupinovej dynamiky

Každá skupina prechádza istými štádiami, v rámci ktorých sa vyvíja. Ide o živý organizmus, ktorý je neustále v pohybe. Menia sa vzájomné vzťahy, rozdelenie úloh, pribúdajú nové nepísané normy zaväzujúce členky a členov skupiny k istému konaniu. Poznanie štádií vývinu skupiny môže uľahčiť jednak predvídať, čo sa v skupine bude odohrávať, a zároveň adekvátne reagovať na prichádzajúce zmeny či konkrétne situácie. Hlavným cieľom zážitkového bloku je preto priblížiť fázy vývinu skupiny v ich základných charakteristikách a procesoch a predstaviť aktivity, ktorými možno dianie v skupinách facilitovať. Aj keď sa od seba jednotlivé skupiny môžu výrazne odlišovať, každá skupina sa vyvíja a mení. Priebeh vývinu má isté spoločné znaky, z ktorých možno pri práci so skupinami vychádzať, a s ktorými treba počítať a predvídať ich.

Blok v číslach: 4 strany približujúce teoretické zázemie v téme, 10 konkrétnych aktivít a veľa tipov na ďalšie aktivity, hry a cvičenia.  Blok má rozsah 20 strán, z toho 3 strany tvoria pracovné listy. E-book je využiteľný najmä v rámci prierezovej témy Osobnostný a sociálny rozvoj, vo vyučovaní predmetov vzdelávacích oblastí Človek a hodnoty (etická výchova) či Človek a spoločnosť (občianska náuka), ale i  predmetov psychológia (skupina, sociálna interakcia, sociálno-psychologické javy v malých skupinách,) a sociálno-psychologický tréning (osobnostný rozvoj, poznávanie iných a sebapoznávanie a pod.).

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Pridaj komentár