Aby sa v škole cítili dobre…

Dnes už asi nikto nepochybuje o tom, že k školskému úspechu a harmonickému fungovaniu detí v škole neprispieva len kvalita výučby a vyučovacích metód.

Významným predpokladom úspešného fungovania detí v škole je ich psychická pohoda a harmonické vzťahy. Deti, ktoré sú v škole „úspešné“ v širšom zmysle slova (v učení, v skupine, v komunikácii s učiteľmi a pod.), majú zvyčajne funkčné vzťahy s ostatnými, cítia sa prijímaní a súčasne dokážu prijímať zodpovednosť za svoje správanie. Práve zážitok spolupatričnosti a súčasne zodpovedné voľby správania patria k ústredným témam psychológie Alfreda Adlera a jeho nasledovníkov. Adler túžbu po spolupatričnosti radí medzi najdôležitejšie ľudské potreby. Učiteľ/učiteľka by sa preto mal/a snažiť v triede budovať takú atmosféru, v ktorej sa deti cítia akceptované a sociálne úspešné. Ak majú takéto skúsenosti, nevytvárajú sa u nich city menejcennosti a nevzniká potreba tieto city neprimerane kompenzovať napríklad formou problémového správania. Amy Lew a Betty Lou Bettner1 popísali štyri kroky, ako tento cieľ naplniť, v angličtine ich nazývajú „Crucial Cs“:

  1. Spojenie (connection) – deti cítia, že sú súčasťou skupiny, sú s ňou „v spojení“, identifikujú sa so skupinou a súčasne cítia zodpovednosť za jej osud.
  2. Schopnosti (capability) – deti prežívajú v skupine úspechy, cítia, že dokážu plniť očakávania a požiadavky, ktoré sú na nich kladené, cítia sa schopní, „majú na to“.
  3. Prínos (contribution) – deti cítia, že sa podieľajú na spoločnom diele skupiny, sú pre skupinu užitoční a prínosní.
  4. Povzbudenie (courage) – učiteľ/učiteľka aj skupina jednotlivca povzbudzujú – oceňujú nielen výsledok jeho práce, ale aj snahu, odhodlanie, nasadenie a aktivitu.

Používanie týchto princípov v rodinnej aj školskej výchove pomáha budovať u detí pozitívny postoj k životu, zdravé sebavedomie a rastovo orientované nastavenie mysle (pozri C. Dweck, tzv. growth mindset2).

Tipy, ako tieto princípy zaviesť do života vašej triedy, pre primárne aj sekundárne vzdelávanie nájdete v  e-bookoch v  členskej zóne v časti Tipy a nápady.

1B. L. Bettner a A. Lew (1989, 2005). Raising Kids Who Can. Newton Centre, MA: Connexions Press.

2C. Dweck (2015). Nastavenie mysle: Nová psychológia úspechu. Bratislava: Citadela.

Pridaj komentár