Cesta životom

Život pred nás stavia množstvo úloh a výziev, ktoré musíme prekonávať. Všetky úlohy, ktoré zvládneme, nás posúvajú vpred na pomyseľnej ceste životom. Psychológ Erik Erikson vytvoril postupnosť štádií vývinu osobnosti, podľa ktorej v každej z ôsmich vývinových fáz musí jednotlivec prejsť tzv. vývinovou krízou – napätím medzi dvoma pólmi vývinovej úlohy. Toto napätie a „vyriešenie“ konfliktu ho posúva ďalej a vytvára predpoklad k riešeniu ďalších kríz vo vyšších vývinových štádiách. Cieľom zážitkového bloku „Osem úloh na ceste životom“ je porozumieť modelom periodizácie vývinu osobnosti a na základe zážitku vedieť identifikovať vývinové úlohy jednotlivých období. K podpore porozumenia tohto princípu používame metaforu dobrodružnej počítačovej hry (adventury), v ktorej len úspešné absolvovanie nižšej úrovne (levelu) umožní postúpiť do úrovne vyššej.

Blok v číslach: 9 aktivít v rozsahu 180 minút (4 vyučovacie hodiny) s 10 stranami pracovných listov. Aktivity z tohto zážitkového bloku môžete použiť  na hodinách psychológie, biológie, sociálno-psychologického tréningu, alebo v rámci tém osobnostného a sociálneho rozvoja a výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Pridaj komentár