Deti a technológie

Dnešní školáci vyrastajú od útleho detstva v digitálnom svete. Ako ich učiť tak, aby sa v ňom nestratili? Pre súčasných adolescentov je prirodzené žiť sústavne „online“. Niektorí si volia tzv. adaptívne stratégie (dokážu zachovať rovnováhu medzi bežným životom a životom v online prostredí), mnohí však používajú maladaptívne stratégie (trávia v online prostredí nadmerne veľa času, snažia sa prekročiť hranice a pravidlá používania technológií, ktoré im stanovujú rodičia alebo spoločnosť). Preto sa vynára naliehavá potreba učiť deti a dospievajúcich používať technológie efektívne pre učenie a prácu a súčasne sa nestať ich zajatcom. Hlavným cieľom zážitkového bloku „Digitálna gramotnosť  a prevencia zneužívania a nadmerného používania technológií“ je formovať znalosti, postoje a zručnosti detí a mládeže v oblasti adaptívneho používania digitálnych technológií.

Blok v číslach: 7 aktivít v rozsahu 180 minút (4 vyučovacie hodiny) s 19 stranami pracovných listov. Aktivity z tohto zážitkového bloku môžete použiť v rámci preventívnych aktivít vedených školským psychológom, na hodinách sociálno-psychologického tréningu, v predmetoch informatika, psychológia, etická alebo mediálna výchova.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Prevencia.

Pridaj komentár