Kríž, Dávidova hviezda, koleso Dharmy, viera v jedného či viacerých bohov, prísne dodržiavanie rituálov a tradícií či voľnosť v chápaní predpísaného… Vzťah k posvätnému a spôsob, akým sa prenáša do nášho reálneho života, formuje mnoho faktorov. Príslušnosť k istej kultúre ale jednoducho i krajina, v akej sa narodíme. Často majú vplyv i nečakané životné udalosti a samozrejme ľudia okolo nás. Nie vždy máme možnosť vybrať si a niekedy o tejto možnosti ani nepremýšľame.  Pojem náboženstvo zastrešuje veľmi rozmanité spôsoby správania a prežívania vychádzajúce z istých tradícií, symbolov či predstáv. Každé náboženstvo má svoje rituály, posvätné miesta a predmety, modlitby, predstavy o svete a mieste človeka v ňom, o životnom štýle a pravidlách, ktoré by mali fungovať. To je to, čo ich spája, v čom sa podobajú. Práve kvôli vnímanej náboženskej rozdielnosti sa viedlo a vedie mnoho vojen a sporov. Od konca minulého storočia však prevládajú snahy hľadať to, čo jednotlivé náboženstvá spája, nie rozdeľuje, no učiť sa akceptovať aj možné rozdiely. Hlavným cieľom zážitkového bloku „Náboženská rozmanitosť“ je rozvíjanie náboženskej tolerancie a akceptovanie rozdielnosti v tradíciách a zvykoch, podpora rôznych názorov a prístupov k životu či schopnosti spolupracovať s príslušníkmi iných skupín.

Blok v číslach: 6 aktivít v rozsahu 400 minút (9 vyučovacích hodín) so 72 stranami pracovných listov obsahujúcimi fotografie a zadania. Aktivity z tohto zážitkového bloku môžete použiť v rámci prierezových tém Osobnostný a sociálny rozvoj a Multikultúrna výchova či na hodinách sociálno-psychologického tréningu, v predmetoch psychológia alebo občianskej náuky.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Pridaj komentár