O čarodejníkoch a mukloch

…alebo o rôznorodosti, predsudkoch a stereotypoch.

Príbehy (skutočné aj fiktívne) prinášajú do vyučovania nové informácie, ale aj emócie a osobnú perspektívu, práve to niekedy môže mať pri formovaní postojov väčší vplyv ako samotné fakty[1]. Emočné zaangažovanie a empatická identifikácia s postavami príbehov pomáhajú motivovať a aktivizovať žiakov a žiačky pri aktivitách na hodinách a môžu vzbudiť ich záujem o danú tému aj mimo vyučovania.

Ďalším významným prínosom používania príbehov je formovanie postojov a odstraňovanie predsudkov. Americký sociálny psychológ Gordon Allport v období rasovej segregácie v Spojených štátoch amerických popísal tzv. kontaktnú teóriu alebo teóriu kontaktu, podľa ktorej kontakt medzi dvoma odlišnými skupinami za určitých podmienok môže zmierňovať medziskupinové predsudky a konflikty. Priamy kontakt možno nahradiť aj simulovanými situáciami alebo identifikáciou s hrdinami knižných a filmových príbehov[2].

Práve takýto potenciál majú aj príbehy Harryho Pottera. Fantazijné príbehy o mladom čarodejníkovi sa stali fenoménom detskej literatúry. Od vydania prvého dielu v roku 1997 vznikli okrem kníh filmy, počítačové hry, série hračiek, skladačiek, výpravné publikácie o nakrúcaní filmov či ďalšie nadväzujúce divadelné hry a filmy, ktoré voľne s tematikou kníh súvisia. Príbehy o čarodejníckom svete čítali aj tí, ktorí inak nepatria medzi vášnivých čitateľov a čitateľky, nielen deti ale aj dospelí. Preto sa nemožno čudovať, že tieto príbehy a ich postavy vzbudili aj pozornosť psychológov a psychologičiek. Tí prepojili kontext kníh s viacerými psychologickými teóriami: teória konfliktov, koncept vzťahovej väzby a pripútania, moci a spolupráce, sociálneho vplyvu, duševných porúch, sebapoškodzovania a ďalších[3] a realizovali aj niekoľko výskumov. Podľa výsledkov jedného z nich sú fanúšikovia Harryho Pottera tolerantnejší k marginalizovaným skupinám a empatickejší k menšinám[4].

Aktivity v e-booku O čarodejníkoch a mukloch, alebo o rôznorodosti, predsudkoch a stereotypoch  vychádzajú z predpokladu výskumníkov a výskumníčok, že príklady predsudkov, diskriminácie, rôznorodosti či nespravodlivosti vo svete čarodejníckom a identifikácia s ich aktérmi pomáhajú deťom všímať si a uvedomovať si podobné javy v ich bežnom živote a svete okolo nás. E-book obsahuje 9 aktivít inpširovaných príbehmi Harryho Pottera, ktoré možno použiť samostatne alebo v rôznych kombináciách pre rôzne vekové skupiny v rámci rôznych predmetov a prierezových tém.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

[1] Moezzia, M., Janda, K. B., & Rotmann, S. (2017). Using stories, narratives, and storytelling in energy and climate change research. Energy Research & Social Science, 31, 1-10.

[2] Sokolová, L. (2019). Storytelling vo výučbe psychológie pre budúcich učiteľov. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 1/2019.

[3] Pozri napr. N. Mulholland: The Psychology of Harry Potter: An Unauthorized Examination of the Boy Who Lived. Dallas: BenBella Books, 2006.

[4] Vezzali, L., Stathi, S., Giovannini, D., Capozza, D., & Trifiletti, E. (2014). The greatest magic of Harry Potter: Reducing prejudice. Journal of Applied Social Psychology, 45(2), 105-121.

Pridaj komentár