O rozmanitosti detí

„My tu inakosť vítame“, zdôraznila. „Váš Barnaby sa vznáša. No a čo? Máme tu šesťročné dieťa, ktoré skáče ako kengura.

Je tu dievča, ktoré spáchalo ozbrojenú lúpež, a odmieta prezradiť, kam ukrylo korisť. Tretí žiak hovorí plynulo po francúzsky. Zazlievame im to? Nie, ani náhodou!“ [1]

Takto privítala riaditeľka Hrobárikovej akadémie pre nechcené deti rodičov malého Barnabyho Brocketa z knihy Johna Boyneho. Barnaby sa narodil do normálnej rodiny, rodičom, ktorí si nadovšetko cenili najmä to, že vedú normálny život v normálnom dome uprostred normálnej štvrte. A potom BUM. Narodil sa im malý Barnaby vzdorujúci fyzikálnym zákonom, Barnaby neustále sa vznášajúci a vymykajúci sa z pohľadu jeho rodičov všetkému, čo je normálne. Možno sa nad týmto úvodom usmejete, no malému Barnabymu vybrali rodičia práve túto školu jednoducho preto, lebo vznikla s cieľom poskytnúť vzdelanie deťom, ktoré z takého či iného dôvodu odmietli prijať do normálnych škôl.

Knihu naozaj odporúčame. Núti zamyslieť sa nad tým, čo je a nie je normálne a či tí, ktorí sa v niečom líšia, sú naozaj tak veľmi odlišní. Téma nanajvýš aktuálna nielen vo svete ale i na Slovensku. Školy totiž stále viac čelia rastúcej rozmanitosti detí, ktorú so sebou prinášajú spoločenské zmeny. Podľa oficiálnych správ posledného výskumu TALIS 2018[2] zažívajú slovenskí učitelia a učiteľky odlišnosť medzi deťmi zriedkavejšie (na rozdiel od iných krajín OECD). Len 17,7 % učí v školách, v ktorých je viac ako 10 % detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a 11,4 % v školách, kde sa u viac ako 10 % detí líši materinský jazyk od toho vyučovacieho. 5,2 % pracuje v školách, kde viac ako 30 % detí pochádza zo sociálno-ekonomicky znevýhodnených rodín. To, aké výsledky deti v niečom odlišné od sivého priemeru budú v škole dosahovať, závisí do veľkej miery práve od učiteľov a učiteliek, ktorí s nimi pracujú. Od ich presvedčení a postojov, ktoré do vyučovacieho procesu vnášajú, od entuziazmu a motivácie s takýmito deťmi pracovať a od ich viery v ich schopnosti a potenciál.

Ako ste na tom Vy? Ste dostatočne citliví k inakosti detí? Vidíte ju vo svojej školskej triede? A ako s ňou pracujete? Ak chcete odpovede na tieto otázky, stačí si stiahnuť nový e-book v členskej zóne. Obsahuje štyri testovacie úlohy a odkazy na výskumy realizované v posledných rokoch ako aj zaujímavé tipy na zamyslenie či ďalšie čítanie.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Tipy a nápady.

[1] Boyne, J. (2012). Úžasná cesta Barnabyho Brocketa okolo sveta. Bratislava: Slovart.

[2] NÚCEM (2019). Výsledky medzinárodného výskumu o vyučovaní a vzdelávaní. OECD Talis 2018. Dostupné na: https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/talis/cyklus/2018?componentId=1178?newsId=98

2 komentáre

Pridaj komentár