Technológie v triede: prečo áno a ako nie

Deti sú obklopené technológiami počas celého dňa. Máme im ich ponúkať ešte aj v škole?

Názory odborníkov na túto otázku sa líšia. V prospech technológií v triede hovorí napr. príprava žiakov na budúce povolania, kde sa technológie stále viac stávajú samozrejmosťou. Používanie rôznych vzdelávacích aplikácií usporí učiteľom čas pri príprave aj pri práci na hodine. Mať učebnice či pracovné listy na jednom mieste v tablete šetrí papier aj chrbtice detí. Technológie navyše umožňujú priniesť do triedy zážitky a ukážky, ktoré by bez nich boli len ťažko dostupné. Používanie aplikácií určených na hravé precvičovanie učiva môže zvyšovať aktivitu študentov a viesť k zlepšeniu ich výsledkov. Navyše technológie v triede majú motivačný efekt, sú pre deti aj starších študentov často lákavejšie ako tradičné učebné materiály.

Používanie notebookov alebo mobilných zariadení na hodinách však môže viesť tiež k zneužívaniu technológií na iné ako učebné účely alebo k multitaskingu, ktorý znižuje efektivitu učenia. Psychológovia, neurológovia a psychiatri tiež varujú, že nadmerné či dlhodobé používanie technológií negatívne mení náš mozog, vedie k poklesu inteligencie, celkovému znižovaniu kognitívnych schopností: pamäti, pozornosti atď. (bližšie napr. v M. Spitzer: Digitálna demencia). Manfred Spitzer vo svojej knihe upozorňuje, že technológie znižujú našu schopnosť učiť sa, vedú k závislosti a zvýšenému výskytu ďalších porúch osobnosti. Technológie prinášajú školám aj ďalšie problémy, podľa výsledkov štúdie TALIS z roku 2018 stále viac škôl bojuje s nevhodným používaním technológií v školách a kyberšikanovaním. Na čele rebríčka sa v tejto oblasti umiestnila Veľká Británia, kde tieto problémy uvádza 13,9% riaditeľov škôl. Z týchto dôvodov odborníci odporúčajú, aby deti mali technológie k dispozícii len v obmedzenom čase, vo veku do 6 rokov ideálne vôbec. Ruka v ruke so zavádzaním technológií do života detí by mala ísť výchova a vzdelávanie detí o ich limitoch a rizikách.

Prečítajte si rôzne pohľady odborníkov na technológie a prácu s nimi v škole:

Vo svetle týchto názorov by sme mali zvážiť, aké technológie a ako často ich v triedach používať. Ak váhate, či technológiu do svojich hodín zaradiť alebo nie, inšpirujte sa úvahou Seymoura Paperta. Alebo sa inšpirujte modelom používania technológií známym pod skratkou SAMR, ktorý zahŕňa štyri úrovne používania technológií v triede:

  • nahradenie (substitution): technológie nahradia pôvodné vyučovacie pomôcky (napr. tlačená vs. elektronická učebnica), ale nič iné sa vo vyučovaní nezmení,
  • vylepšenie (augmentation): technológie nahradia pôvodné vyučovacie pomôcky a nejaký aspekt vyučovania sa pri tom vylepšuje (napr. pri online testovaní dostávajú žiaci okamžitú spätnú väzbu),
  • modifikácia (modification): technológie umožňujú zásadne modifikovať tradičné zadania (napr. žiaci môžu spolupracovať online na spoločnom projekte v reálnom čase a používať pri tom online zdroje),
  • redefinovanie (redefinition): technológie umožňujú ponúkať také zadania, ktoré by bez nich neboli možné (napr. realizovanie pokusu v online laboratóriu).

Zmysluplné používanie technológií by teda nemalo znamenať len nahradenie „tradičných“ pomôcok digitálnymi. Efektívne používanie technológií v triede nemusí a ani nemá znamenať vylúčenie iných metód a pomôcok. Technológie by nemali nahradiť živú interakciu v triede, vychádzky do prírody, tradičné materiály a pomôcky ako sú farbičky či knihy… Mali by ich vhodne dopĺňať. Úlohou školy by malo byť naučiť deti používať technológie zmysluplným spôsobom a súčasne ich vzdelávať aj v oblasti prevencie nadmerného používania a zneužívania technológií (pozri napr. zážitkový preventívny blok Deti a technológie).

Pre učiteľov a učiteľky je však niekedy ťažké zorientovať sa v množstve aplikácií, ktoré sú dostupné na internete a dotykových zariadeniach. Preto sme malý výber urobili za vás. V členskej zóne nájdete nový e-book s prehľadom aplikácií, ktoré môžete príležitostne zaradiť do svojich vyučovacích hodín v rôznych predmetoch.

E-book v číslach: 17-stranový e-book obsahuje prehľad 30 rôznych aplikácií, ktoré sme vyskúšali a ponúkame vám ich stručnú charakteristiku a nápady, ako s nimi pracovať v triede.  Aplikácie sú rozdelené do štyroch kategórií: Precvičovanie a opakovanie učiva pomocou online aplikácií, hlasovanie a interakcia počas výkladu, rozdeľovanie do skupín a tvorba pojmových máp.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Metódy a aktivity.

Pridaj komentár