Sociálno-psychologický tréning

…nie je celkom tradičný školský predmet. V školách by však mohol mať svoje miesto.Veľmi jednoducho povedané, cieľom sociálno-psychologického tréningu je pripraviť jednotlivca na účinné fungovanie v sociálnej skupine, či už ide o rodinu, školskú triedu alebo rôzne typy pracovných a záujmových skupín. Keď sa stretávajú ľudia v skupinách, dochádza prirodzene k sociálnemu učeniu. V prirodzených podmienkach má však sociálne učenie isté limity (napr. počet členov prirodzených skupín, bariéry učenia a pod.), preto vznikajú tréningové skupiny, v ktorých sa cielene prostredníctvom interakčných metód zameriavame na procesy sociálneho učenia. Prostredníctvom interakčných metód a hier v skupine možno rozvíjať sociálne zručnosti už od útleho detstva.

Sociálno-psychologický tréning v škole, ale aj v príprave a ďalšom vzdelávaní učiteľov a odborných zamestnancov môže prispievať k:

 • zlepšovaniu sociálnych a komunikačných zručností,
 • prehĺbeniu sebapoznania a poznávania iných,
 • rozvoju empatie, akceptácie, tolerancie a rešpektu,
 • uvedomeniu si odozvy vlastného správania u iných ľudí,
 • získaniu spôsobilosti konštruktívne riešiť interpersonálne konflikty,
 • porozumeniu dynamike diania v skupine,
 • zmene postojov k rôznym spoločenským témam alebo skupinám obyvateľstva,
 • schopnosti regulovať svoje správanie,
 • rozvíjaniu rôznych profesijných kompetencií (napr. komunikácia v náročných situáciách, riešenie krízových situácií, dávanie spätnej väzby, schopnosť spolupracovať v skupine a pod.).

V našich školách bol pod názvom psychosociálny tréning zavedený ako povinný predmet prvýkrát v r. 2008 v poslednom ročníku gymnázií. V revízii Štátneho vzdelávacieho programu pre ISCED 3A z roku 2011 bol však spomedzi povinných predmetov vylúčený. Niektoré stredné odborné školy majú sociálno-psychologický tréning zaradený v učebných plánoch ako jeden z povinne voliteľných alebo výberových predmetov (napr. stredné odborné školy pedagogické). Na gymnáziách sa po revízii Štátneho vzdelávacieho programu môže tiež vyučovať ako povinne voliteľný alebo výberový predmet v rámci disponibilných hodín. Blokové kurzy s prvkami sociálno-psychologického tréningu možno na základných a stredných školách zaradiť aj v rámci prierezovej témy „osobnostný a sociálny rozvoj“.

Sociálno-psychologický tréning sa spravidla realizuje ako intenzívny krátkodobý blokový kurz, ktorého teoretickým východiskom je najmä aplikovaná sociálna psychológia. Preto ho môžeme považovať sa špecifickú formu vyučovania psychológie. Okrem vyššie uvedených cieľov môže byť tréning aj cestou ako prakticky precvičiť a upevniť učivo teoretického predmetu psychológia alebo psychologického bloku v rámci predmetov občianska náuka a spoločenskovedný seminár. Metodický rámec tvorí aktívne sociálne učenie a zážitkové učenie, z nich sú odvodené aj metódy a techniky najčastejšie používané v rámci sociálno-psychologického tréningu:

 • štruktúrované a pološtruktúrované diskusie,
 • komunity, komunitné kruhy,
 • didaktické a psychologické hry,
 • relaxačné techniky,
 • sebapoznávacie techniky (hry, cvičenia, testy, reflektívne písanie),
 • arteterapeutické a pohybové techniky,
 • inscenačné metódy a sociodráma,
 • skupinové a kooperatívne učenie.

K rizikám realizácie sociálno-psychologických tréningov v prostredí školy a vo vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov patrí najmä nekvalifikované vedenie psychologických tréningových predmetov lektormi bez dostatočného psychologického vzdelania a/alebo bez praktickej skúsenosti so zážitkovými a interakčnými metódami. Tiež sa často stretávame s tým, že pre tréning nie je v škole vytvorený vhodný fyzický aj časový priestor, čo obmedzuje použitie niektorých metód. (spracované podľa Sokolová, L.: Metódy vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja, 2015)

Sociálno-psychologický tréning v prostredí školy môže obsahovať napr. tieto tematické okruhy (Lemešová & Sokolová, 2013):

 1. Adaptácia na nové sociálne prostredie (zoznamovanie, tvorenie skupinových noriem, budovanie spolupráce v skupine).
 2. Sebapoznávanie (spoznávanie a podpora silných stránok, budovanie sebavedomia).
 3. Rozvoj schopností (poznávanie vlastných štýlov učenia, podpora rozvoja pamäti, pozornosti, tvorivosti, efektívneho učenia).
 4. Poznávanie iných (porozumenie iným, sociálna kognícia, vnímanie interindividuálnych rozdielov)
 5. Citlivosť a tolerancia k inakosti (etnická rozmanitosť, národná rozmanitosť, náboženská rozmanitosť, kultúrna rozmanitosť, rodová rozmanitosť, ekonomická rozmanitosť, rozmanitosť životných štýlov v rámci rôznych subkultúr).
 6. Rozvoj sociálnych kompetencií v oblasti komunikácie (aktívne počúvanie, poskytovanie spätnej väzby, kritické hodnotenie mediálne šírených posolstiev).
 7. Efektívne riešenie konfliktov (poznávanie cyklu konfliktov, rozvoj produktívnych stratégií riešenia, rozoznávanie a obrana pred rizikovým správaním (násilie, šikanovanie, týranie v rodine, v škole a na pracovisku).
 8. Emočná inteligencia (identifikovanie a prejavovanie citov, ovládanie prejavov emócií, rozvoj empatie).
 9. Cesta životom (vývinové úlohy, riešenie vývinových úloh v období dospievania, medzigeneračné konflikty, príprava na rolu partnera a rodiča).
 10. Zdravý životný štýl a prevencia rizikového správania (prevencia stresu, efektívne stratégie zvládania záťaže v každodennom živote, predchádzanie rizikovému životnému štýlu v období dospievania, špecifiká zvládania záťaže spojenej s vrcholovým športovým a umeleckým výkonom v období dospievania).

Pre kvalifikovaných učiteľov a učiteľky psychológie a sociálno-psychologického tréningu, príp. pre školské psychologičky a školských psychológov v rámci nášho projektu Učenie nás baví ponúkame niekoľko zážitkových blokov, z ktorých možno „poskladať“ krátkodobý aj dlhodobý tréning pre rôzne cieľové skupiny:

Detailné postupy k tvorbe, vedeniu a metódam sociálno-psychologického tréningu nájdu čitatelia a čitateľky v publikáciách:
Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu v prostredí školy 2.0 (M. Lemešová)
Metódy vyučovania psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja 2.0 (L. Sokolová)

Prepracované a doplnené elektronické vydania oboch publikácií vydané v roku 2021 nájdete v našom e-shope.

Plné verzie e-bookov k jednotlivým témam nájdete v  členskej zóne.

Pridaj komentár