Tvorivosť sa často nesprávne prisudzuje len umelecky činným ľuďom, tvorivé schopnosti však môžeme uplatniť aj v každodennom živote. Presvedčenia, že tvoriví sú len niektorí ľudia, alebo že tvorivosť nemožno rozvíjať, sú tiež mylné. Študenti a študentky dostanú príležitosť zažiť a „otestovať“ vlastnú tvorivosť z rôznych uhlov, v predmete psychológia túto skúsenosť môžu prepojiť s teoretickým konceptom faktorov tvorivosti. Cieľom zážitkového bloku Tri plus tri faktory tvorivosti je porozumieť rôznym aspektom tvorivého výkonu a učiť sa odstraňovať bariéry vlastnej tvorivosti, vedieť identifikovať jednotlivé faktory tvorivosti pri každodenných tvorivých výkonoch a uvedomiť si význam kreativity pre osobnostný rozvoj, pracovný život a pod.

Blok v číslach: 8 aktivít v rozsahu 90 – 120 minút (2 – 3 vyučovacie hodiny) s 5 stranami pracovných listov. Aktivity z tohto zážitkového bloku môžete použiť na hodinách psychológie, dejín umenia, výchovy k umeniu, výtvarnej a estetickej výchovy a príbuzných predmetov, sociálno-psychologického tréningu, slovenského alebo cudzieho jazyka.

Plnú verziu zážitkového bloku nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Pridaj komentár