Poznám ťa ako svoje topánky... povieme niekomu, o kom si myslíme, že ho veľmi dobre poznáme, možno lepšie, ako sa pozná on sám. Otázkou však ostáva, či by sme to prehlásili rovnako sebaisto i pokiaľ ide o vlastnú osobu. Poznáte dobre všetky svoje topánky? Viete, aké sú ich prednosti a nedostatky? Na ktoré z nich sa dá spoľahnúť v daždi či v snehu? Sebapoznávanie je proces hľadania informácií o sebe samom a o javoch, ktoré s jednotlivcom súvisia. Umožňuje odhaliť širokú paletu vlastných charakteristík, schopností a zručností. Dáva príležitosť uvedomiť si vlastnú jedinečnosť a získať väčšiu sebadôveru, no i odhaliť vlastné hranice a limity. To so sebou nesie i zmeny vo vnímaní iných, na ktorých sa začneme pozerať vo väčšej komplexnosti a neopakovateľnosti. Je to proces plný vzrušenia a dobrodružstva, víťazstiev a prehier. Hlavným cieľom zážitkového bloku „Poznávanie seba“ je rozvíjať sebapoznanie, a to v niekoľkých oblastiach. Jednak sa pozornosť venuje pochopeniu potreby lepšie poznať seba samého a z toho plynúcich výhod i vo vzťahu k iným ľuďom, ale i možným úskaliam spojeným s týmto procesom. Zážitkový blok tiež poskytuje priestor na odhalenie a zhodnotenie doterajšieho života, jeho kľúčových momentov i osôb v ňom. Zachytáva zmeny v čase spojené s vlastným správaním, prežívaním, rozhodovaním a poukazuje na pohľad iných na osobnosť jednotlivca a s ním spojené  skreslenia.

Blok v číslach: 6 aktivít v rozsahu 210 až 225 minút (cca 5 vyučovacích hodín) s 11 stranami pracovných listov, 15 fotografiami a troma odkazmi na videá. Aktivity z tohto zážitkového bloku možno použiť v rámci prierezových tém Osobnostný a sociálny rozvoj a Multikultúrna výchova, na hodinách sociálno-psychologického tréningu, v predmetoch psychológia, etická výchova, občianska náuka a slovenský jazyk.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Predmety a témy.

Pridaj komentár