Dôležitým aspektom života človeka je jeho výkon a výkonnosť, čo niekoľkonásobne platí v školskom prostredí zameranom práve na dosahovanie výkonu a s tým spojeným (ne)úspechom. V tejto oblasti sa však navzájom líšime, nakoľko výkon ovplyvňuje celý rad činiteľov. To, ako „sa učíme“, koľko bodov získame, ako situácie vyriešime…, neovplyvňujú len mentálne predispozície, ale aj motivácia, naučené stratégie vedúce k efektívnemu osvojeniu si nových vecí, predchádzajúce úspešné a neúspešné zážitky a pod. I keď nie je možné ovplyvniť všetky činitele, ktoré sa podpisujú na výslednom podanom výkone, u mnohých to ide. Zážitkový blok „Rozvoj schopností“ sa preto zameriava najmä na odhalenie využívaných stratégií poznávania a učenia . Jeho cieľom je rozvíjať rôzne schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vykonávanie určitej činnosti – rozvoj pamäťových schopností, pozornosti, logického myslenia a tvorivosti ako aj na rozšírenie vedomostí a verbálnych schopností..

 Blok v číslach: 5 aktivít v rozsahu 315 minút (7 vyučovacích hodín) s 33 stranami pracovných listov. Aktivity z tohto zážitkového bloku môžete použiť v rámci preventívnych programov zameraných na sebapoznanie, voľbu povolania, prierezových tém Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova, Tvorba projektu a prezentačných zručností a Multikultúrna výchova či po úpravách na vyučovaní takmer každého predmetu (cudzie jazyky, slovenský jazyk a pod.), rámci ktorých chceme napomôcť študentom a študentkám zlepšiť pamäťové schopnosti, spôsoby učenia sa či tvorivosť. Špecificky tiež vo vyučovaní psychológie, sociálno-psychologického tréningu, občianskej náuky a etickej výchovy.

E-book nájdete v členskej zóne v časti Tipy a nápady.

Pridaj komentár